prezydent

Prezydent 22 grudnia 2020r., podpisał ustawę z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021. Zmieniającą zasady dotyczące naliczania nagród uznaniowych. W miejsce funduszu nagród możliwe będzie przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia czy zachowanie, ze środków będących w dyspozycji kierowników jednostek w funduszu wynagrodzeń, a które z przyczyn obiektywnych nie zostały wydatkowane.

http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/641_u.htm

 

Przepisy dotyczące PSP z cytowanej ustawy.

Art. 35. 1. W roku 2021:

1)       nie tworzy się funduszu nagród i zapomóg, o którym mowa w art. 95b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123 i 1610), zwanej dalej „ustawą o PSP”;

2)       przepisu art. 105g ust. 2 ustawy o PSP nie stosuje się.

2. Nagroda roczna, o której mowa w art. 95 ustawy o PSP, jest wypłacana ze środków wyodrębnionych na ten cel w ustawie budżetowej na rok 2021 na dotychczasowych zasadach.

Art. 36. 1. W roku 2021 strażakowi można przyznać nagrodę, o której mowa w:

1)       art. 95a ust. 1 ustawy o PSP,

2)       art. 105g ust. 1 ustawy o PSP

– w ramach posiadanych środków na uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym.

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 95d ustawy o PSP stosuje się odpowiednio do nagród, o których mowa w ust. 1.

Art. 37. 1. W roku 2021 tworzy się w Państwowej Straży Pożarnej fundusz zapomóg dla strażaków w wysokości 0,25% planowanych na rok 2021 środków na uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym.

2. Fundusz zapomóg, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższany przez jego dysponenta o niewykorzystane środki na uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym.

3. Z funduszu zapomóg, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się zapomogi na zasadach określonych w ustawie o PSP.

4. Do funduszu zapomóg, o którym mowa w ust. 1, w zakresie szczegółowych warunków i trybu przyznawania strażakom zapomóg, sposobu tworzenia funduszu zapomóg, a także jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, w których tworzy się fundusz zapomóg, stosuje się odpowiednio przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 95d ustawy o PSP.