• Ustawa budżetowa 2023

  2) kwoty bazowe dla:

  1. a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1 789,42 zł,
  2. b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w wysokości 2 190,45 zł,
  3. c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 1 780,67 zł,
  4. d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 1 740,64 zł,
  5. e) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – w wysokości 1 943,81 zł;
 • O szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023.

   

  Art. 38. 1. Kwotę bazową określoną w art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy budżetowej na rok 2023 stosuje się do obliczenia uposażeń żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

   1. 2.Kwotę bazową określoną w art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy budżetowej na rok 2023 stosuje się do obliczenia uposażeń funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. 4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692 i 1733. – 12 –
   2. 3. Do obliczenia uposażeń żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej należnych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 28 lutego 2023 r. stosuje się kwoty bazowe ustalone w ustawie budżetowej na rok 2022.
   3. 4. Uposażenie żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wypłacane w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. podlega każdorazowemu zwiększeniu o 1/5 kwoty różnicy pomiędzy uposażeniem należnym na dzień 1 marca 2023 r. obliczonym odpowiednio z ust. 1 i 2 a uposażeniem należnym na dzień 1 stycznia 2023 r. obliczonym zgodnie z ust. 3.

  Art. 6. W roku 2023 fundusz socjalny, o którym mowa w art. 27 ust. 1a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2022 r. poz. 1626), tworzy się z odpisu w wysokości 0,5% środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. na emerytury i renty.

   

  Art. 26. W roku 2023 przepisu art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1610) nie stosuje się

  Uzasadnienie:

  Proponuje się również zmianę naliczania odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych oraz członków ich rodzin. Projektowana zmiana spowoduje ograniczenie wydatków budżetu państwa na świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów pobierających świadczenia emerytalno-rentowe z systemu emerytalnego. Zmiana ta dotyczy emerytów i rencistów – byłych żołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. W projekcie ustawy proponuje się, by w roku 2023 podstawą ustalenia odpisu na fundusz socjalny były środki zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. poz. 198) na emerytury i renty.

  Zmiany związane ze wsparciem służb mundurowych (art. 26) Wyłączenie w 2023 r. stosowania przepisu art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1610), polegającego na możliwości dokonywania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Ministra Sprawiedliwości, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych- przeniesień wydatków między częściami, działami, rozdziałami środków na finansowanie świadczeń motywacyjnych funkcjonariuszy nadzorowanych formacji wynika z przyjęcia rozwiązania, iż środki na świadczenia motywacyjne są ujmowane w określonych wysokościach w rezerwie celowej i tym samym przeniesienia takie są bezprzedmiotowe. Wnioski ww. ministrów o ich uruchamianie z rezerw celowych odbywają się w drodze procedur określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Analogiczne rozwiązanie przyjęte zostało w 2022 r.

   

  Projekt Ustawy Budżetowej 2023

   

  Szczególne rozwiązania służące ustawie budżetowej 2023