Back to Top

 

Witamy na stronie internetowej Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Zawodowego Strażaków Florian
Niższy PIT od 1 października 2019

euro 870757 1280

Niższy PIT (17 proc.) będzie obowiązywać przez ostatni kwartał 2019 roku, czyli od 1 października. Do tego czasu wynosić będzie 18 proc. - przekazał wiceminister finansów Tadeusz Kościński.

Obecnie ustawa obniżająca PIT czeka na podpis prezydenta. 

Zakłada ona nie tylko obniżenie stawki podatku PIT z 18 do 17 proc., ale też podniesienie kosztów uzyskania przychodów. Nowe rozwiązania mają dotyczyć ok. 25 mln Polaków.- Niższa 17 proc. stawka PIT będzie obowiązywać już w ostatnim kwartale 2019 r., czyli przez jedną czwartą bieżącego roku. Przy tym należy przypomnieć, że do września nasze dochody w pierwszej skali podatkowej podlegają 18 proc. opodatkowaniu PIT. Już przy zaliczce obliczanej w październiku podatek zostanie obniżony o 1 pkt proc., czyli o prawie 6 proc. - przekazał Kościński.  więcej:https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/prawo-i-podatki/obnizka-pit-z-18-do-17-proc/scqghhc

Dla przyszłych emerytów - 13 i 14 emerytura

money 2180330 1280

  PiS chce dać 13. emeryturę wszystkim. Ale przy wypłacie 14. emerytury będzie zasada "złotówka za złotówkę". Koszt dla budżetu to blisko 20 mld zł - pisze "Gazeta Wyborcza". 

Z programu wyborczego PiS wynika, że w przyszłym roku emeryci również dostaną 13. emeryturę. Od 2021 r. ma zostać z kolei wprowadzona "14. emerytura" dla osób, których świadczenie emerytalne nie przekracza ok. 2900 zł.

 Jak pisze "Wyborcza", osoby, które przekroczą próg, również otrzymają dodatkową emeryturę, ale mniejszą. "Będzie bowiem obowiązywała zasada złotówka za złotówkę. A więc jeśli ktoś będzie dostawał z ZUS np. 3 tys zł brutto, dodatkowe świadczenie będzie miał zmniejszone o 100 zł. Gdy będzie dostawał 3,2 tys. zł, to jego dodatkowe świadczenie będzie mniejsze o 300 zł itd." - czytamy.

więcej na  na:https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/emerytury/13-i-14-emerytura-czternastka-nie-dla-wszystkich/hnmvvql

Wyjaśnienie - urlopy strażaków

florian

       W związku z sygnałami jakie docierają do Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego w sprawie przeliczania urlopu wypoczynkowego z dniowego na godzinowy przez niektóre wydziały kadr w Komendach P/M  informujemy że:

   Udzielanie urlopu w wymiarze godzinowym, odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu służby jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu służby w dniu, na który ma być udzielony. - art. 1542 § 4 KP.

 

Na podstawie art. 71e ust. 1 ustawy o PSP, urlopu wypoczynkowego udziela się w dni, które dla strażaka są dniami służby zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu służby w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu służby w danym dniu. Jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom służby.

  • • Wymiar urlopu wypoczynkowego strażaka wynosi 26 dni.
  • • Wymiar godzinowy urlopu wypoczynkowego strażaka wynosi 208 godzin. (26 x 8 = 208).

Źródło i więcej informacji : https://www.straz.lodz.pl/webdav/kwwk/index.html

 

Posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

FZZSM logo

W dniu 29 sierpnia 2019 r. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy przy ul. Jaracza 2 w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

W posiedzeniu Rady Federacji ZZSM Związek Zawodowy Strażaków „Florian” reprezentowali Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Zarządu Krajowego oraz Wiceprzewodniczący ZK: Jarosław Nowak i Krzysztof Jędrachowicz.

 

Posiedzeniu Rady Federacji ZZSM przewodniczył kol. Rafał Jankowski, a dotyczyło ono m.in.:

http://www.zzsflorian.pl/aktualnosci/2090-posiedzenie-rady-federacji-zwiazkow-zawodowych-sluzb-mundurowych-3.html

Pali się, lecz w czyim lesie?

     NIK logoLasy państwowe są dobrze zabezpieczone przed pożarami, a w większości palą się lasy prywatne – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. Niestety, straż ma często problem z ustaleniem ich właścicieli, co utrudnia działania przeciwpożarowe także w lasach państwowych, które są zazwyczaj po sąsiedzku. NIK zaleca używanie dronów do monitorowania zagrożeń.

Straż pożarna działała niewystarczająco

Izba jest zdania, że PSP nie podejmowała wystarczających działań w celu ustalenia właścicieli lasów. A tymczasem lasy niepaństwowe, niejednokrotnie zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie lasów państwowych, stwarzają zagrożenie pożarowe również dla nich.

Nienajlepszy był także nadzór Państwowej Straży Pożarnej nad nadleśnictwami.  NIK zwraca uwagę, że zaledwie trzy spośród ośmiu skontrolowanych komend PSP właściwie kontrolowały nadleśnictwa podlegające ich nadzorowi. Może to powodować brak dostatecznego rozpoznania zagrożeń pożarowych. PSP nie realizowała w pełni swoich zadań z powodu braków kadrowych i niewystarczającego wyposażenia. Komendy wojewódzkie PSP w województwach podlaskim, śląskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim szacują potrzeby doposażenia na kwotę ok. 12 mln zł.

czytaj więcej na:https://www.prawo.pl/samorzad/pozary-lasow-czesciej-w-lasach-prywatnych-panstwowe-dobrze,461168.html 

źródło www:prawo.pl

Służba i praca w PSP - zarobki

Logo kolor cmyk www

Strażak to bardzo odpowiedzialny zawód, który wiąże się z ciągłym ratowaniem ludzkiego życia, zdrowia, mienia oraz środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi zagrożeniami. Zakres zadań Państwowej Straży Pożarnej od początku powstania formacji jest ciągle rozszerzany. Strażacy muszą się więc wykazywać bardzo dużą wiedzą, profesjonalnie działać przy szerokim spektrum zagrożeń, posiadać wiele dodatkowych kwalifikacji i uprawnień (np. w zakresie kierowania pojazdami, obsługi specjalistycznego sprzętu, kwalifikowanej pierwszej pomocy lub ratownika medycznego), a ponadto mieć ponadprzeciętną sprawność fizyczną oraz bardzo dobry stan zdrowia.
Również wiele odpowiedzialnych zadań spoczywa na zatrudnionych w PSP pracownikach korpusu służby cywilnej oraz pracownikach pomocniczych.

więcej http://www.zzsflorian.pl/aktualnosci/2088-sluzba-i-praca-w-psp-zarobki.html

Ograniczenie wieku przyjęcia do Państwowej Straży Pożarnej

logo rzecznik praw obywatelskich     Od 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich występował do Komendanta Głównego PSP w sprawie cenzusu wiekowego przy przymowaniu do służby kandydackiej    w PSP.   Wskazywał, że zgodnie z ustawą z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania zakazane jest      nierówne traktowanie osób fizycznych ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek   lub  orientację seksualną w zakresie: podejmowania kształcenia zawodowego, w tym dokształcania, doskonalenia, przekwalifikowania zawodowego oraz praktyk   zawodowych. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy takie kryterium jest obiektywnie uzasadnione słusznym celem, a środki mu służące są odpowiednie i konieczne. RPO pytał zatem, jakie kryteria mogą uzasadniać przyjmowanie do służby kandydackiej w PSP osób, które nie przekroczyły określonego wieku.

więcej:https://www.rpo.gov.pl/pl/content/ograniczenie-wieku-w-strazy-pozarnej-bedzie-utrzymane-ale-trafi-do-ustawy

 

Senat za zmianami w służbach mundurowych

Senat

          Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowymi przepisami zniesiony zostanie wymóg ukończenia 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę funkcjonariuszy. Uchwalone przepisy zakładają też, że mundurowi otrzymają pełnopłatne nadgodziny. Jak podkreślało MSWiA, „to wypełnienie zapisów porozumienia z listopada 2018 r.”.

Przygotowaną przez MSWiA ustawę, na początku lipca przyjęła Rada Ministrów, a 19 lipca uchwalił ją Sejm. Realizacja zapisów ustawy nastąpić ma z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019 r. więcej na https://www.infosecurity24.pl/emerytura-po-25-latach-platne-nadgodziny-i-zwiazkowy-pluralizm-senat-za-zmianami-w-sluzbach-mundurowych